FELECE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusunun Kimliği

 • Felece Teknoloji Anonim Şirketi hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;
  • • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
  • • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde en güncel halini koruyarak,
  • • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
  • • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
  • • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

İşlenen Kişisel Verileriniz

 • Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
 • Kimlik Verisi Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durumu, askerlik durumu ve tarihi, bilgisi sigara kullanım bilgisi, referans (ad,soyad, çalıştığı kurum, görevi), imza
  İletişim Verisi Telefon numarası (ev/cep), ikametgah adresi, referans telefon numarası
  Özel Nitelikli Kişisel Veri Sağlık problemi bilgisi ve varsa açıklaması, mahkumiyet bilgisi ve varsa açıklaması
  Eğitim Verisi Öğrenim durumu (ilkokul, lise, üniversite, y.lisans, doktora vs) mezun olunan yada olunacak olan okul adı, başlangıç tarihi, bitiş tarihi, katıldığı seminer ve kurs bilgisi
  İş Deneyimi Verisi Çalıştığı firma/kurum adı, görevi, giriş/çıkış tarihi, ayrılma sebebi
  Diğer Ücret bilgisi

Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 • Felece Teknoloji Anonim Şirketi ile aranızda kurulması hedeflenen hukuki ilişki çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle sizden talep ettiğimiz veya başvurunuz sırasında bizzat ilettiğiniz veya başka metinlerde paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel verilerinizi, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla ve referans kişisi göstermeniz halinde Felece Teknoloji Anonim Şirketi’nin meşru menfaati gereği bu kişilerden bilgi almak veya başvurunuz öncesi çalıştığınız iş yerinin temsilcilerinden bilgi almak suretiyle ve/veya Felece Teknoloji Anonim Şirketi çalışanlarının e-postaları ve insan kaynakları danışmanlık firmaları aracılığıyla topluyoruz.
 • Özel istihdam büroları ile kariyer network platformlarında paylaştığınız kişisel verilerinizi bize bu platformlar üzerinden iş başvurusu yapmanız yoluyla veya bu platformlar üzerinde yayınladığınız bilgileri üçüncü kişilerle paylaşma tercihlerinize bu platformlar içerisinden doldurulan formlar yoluyla iş sözleşmesinin kurulabilmesi için gerekli olması nedeniyle topluyoruz.
 • Felece Teknoloji Anonim Şirketi’nin güvenliği sağlamaya yönelik meşru menfaati gereği yerleştirdiğimiz kameralar yoluyla görsel verilerinizi topluyoruz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 • Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz Felece Teknoloji Anonim Şirketi ile Çalışan Adayı arasında kurulan çalışan adayı-işveren adayı hukuki ilişkisi çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
  • • Yeni personel istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi
  • • Özgeçmişinizde veya iş başvuru formunda yer verdiğiniz referans kişileriyle tarafınıza ait verilerin ve bilgilerin teyit edilmesi
  • • Aday olunan pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi
  • • Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması
  • • Giriş-Çıkış kayıt işlerinin yürütülmesi ve İnsan Kaynakları Departmanı’nın bilgilendirilmesi
 • Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz

 • Zaman zaman bizimle paylaştığınız bilgiler, özel nitelikli kişisel verinizi içerebilmektedir. KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.
 • Sizden özellikle istemediğimiz sürece, paylaştığınız özgeçmişlerinizin içerisinde, profil sayfanızda veya bizimle yaptığınız destek görüşmelerinde özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı öneririz.
 • Bu bağlamda özel nitelikli kişisel verileriniz;
  • • Özgeçmişiniz içinde yer alabilecek engellilik durumu, kan grubu gibi özel nitelikli verileriniz başvurunuzun değerlendirilebilmesini sağlamak amacıyla Felece Teknoloji içerisinde yer alan farklı birimlerimiz tarafından, söz konusu birimlerin faaliyet amaçlarına uygun olarak kullanılmaktadır ve bilgilerin teyit edilmesi amacıyla referans gösterilen kişilerle ve departman yöneticilerinin çalışan adaylarıyla görüşmeleri gerçekleştirmesi amacıyla departmanlar arasında paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.
  • • Gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla ve talep gelmesi halinde mahkemelerle paylaşılabilir. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Haklarınız

 • KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
  • • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “Felece Teknoloji Anonim Şirketi Sahrayıcedit Mh. Atatürk Cd. Kaptan Metin İş Merkezi No:51 Kat:3, 34734 Kadıköy İstanbul” adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya internet sitemizde yayınladığımız “Kişisel Veri Başvuru Formu”nu doldurarak ik@felece.com elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz. Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.
 • Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
 • Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Felece Teknoloji Anonim Şirketi tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

İletişim Bildileri

 • Şirket Adres Telefon E-Posta
  Felece Teknoloji Anonim Şirketi Sahrayıcedit Mh. Atatürk Cd. Kaptan Metin İş Merkezi No:51 Kat:3, 34734 Kadıköy +90 216 755 00 00 ik@felece.com