FELECE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusunun Kimliği

 • Felece Teknoloji Anonim Şirketi olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,
  • • duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,
  • • ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde;
  • • işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
  • • tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
  • • kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

İşlenen Kişisel Verileriniz

 • Tarafımızca çalışanlara ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. İşlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
 • Kimlik Verisi Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti
  İletişim Verisi Telefon numarası, açık adres bilgisi ve e-posta adresi
  Finansal Veri Finansal ve maaş detayları, bordrolar, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi
  Özel Nitelikli Kişisel Veri Eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, sağlık verisi, kan grubu, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri,
  Eğitim Verisi Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar
  Görsel ve İşitsel Veri Gerçek kişiye ait fotoğraf
  Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Verisi Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, ve imzalı katılım formu
  Aile ve Yakını Verisi Aile yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarası
  Çalışma Verisi Pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, sosyal güvenlik no, vergi dairesi no, esnek saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler,kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün,
  İzin Verisi İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon
  Diğer Askerlik tecili, boy, kilo, stajyer durumu, binilen servis, binilen durak verileri, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış logları,kamera kayıtları

Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 • Felece Teknoloji olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Felece Teknoloji’nin meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında iş başvuru formu veya diğer istihdam sağlama platformları aracılığıyla önceden talep etmiş olduğumuz veya iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz suretiyle topluyoruz.
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle iş yeri hekimimiz aracılığıyla sağlık verilerinizi fiziksel olarak ve iş yeri güvenliğini sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz.
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.
 • Felece Teknoloji’nin platformunu geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği Çerez Politikamızda da detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi topluyoruz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 • Felece Teknoloji tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenmektedir.
 • İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;
  • • Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması
  • • Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması
  • • Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması
  • • Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması
 • İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;
  • • Personel özlük dosyasının oluşturulması
  • • SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması
  • • Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması
  • • Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolü
  • • İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması
  • • İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması
  • • İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması
  • • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak
  • • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi
 • Felece Teknoloji içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;
  • • İşyeri güvenliğinin sağlanması
  • • Çalışanın Felece Teknoloji’ye giriş çıkışının temin edilmesi
 • Felece Teknoloji’nin idaresi, işin yürütülmesi, Felece Teknoloji politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;
  • • Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması
  • • Çalışanlarla iletişimin sağlanması
  • • Çalışana araç tedarik edilmesi sağlanması
  • • Kartvizit basımının sağlanması
  • • Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması
  • • Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için FeleceTeknoloji aracı kullanımının takip edilmesi
  • • Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması
  • • Outlook'a çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması
  • • Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması
  • • Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması
  • • Kutlama amaçlı iletişimin sağlanması
  • • Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi
  • • Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması
 • Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel Verilerinizin Yurtiçindeki 3.kişilerle paylaşılması

 • Güvenliğiniz ve Felece Teknoloji’nin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. Örneğin; çalışanların kişisel verilerinin işçi ve işveren primlerinin ödenebilmesi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılmaktadır.
 • Ayrıca kişisel verilerinizi;
 • İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;
  • • Bordro işlemlerinin yürütülebilmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile muhasebe programında işleyebiliyoruz. Bu veriler, uygulamanın kendi veri kayıt ortamında saklanmaktadır.
 • İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;
  • • Teşviklerin tespiti ve hesabı hususunda danışmanlık alabilmek için çalıştığımız danışmanlık firmaları ve özel istihdam büroları ile paylaşabiliyoruz.
  • • Sağlık verilerinizi, tedavi ve sağlık kontrolü yapabilmesi için işyeri hekimimiz ile paylaşabiliyoruz.
  • • Felece Teknoloji denetçilerine, denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için bordro bilgilerini aktarabiliyoruz.
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle;
  • • Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz.
 • Felece Teknoloji’nin idaresi, işin yürütülmesi, Felece Teknoloji politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;
  • • Kişisel verilerinizden gerekli olanlar, ulaşım, rezervasyon, araç tedariki, vize hizmetleri, kartvizit basımı, otopark kaydı gibi sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız firmaya aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Yurtdışındaki 3.kişilerle paylaşılması

 • Rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz, yurt dışı seyahatlerinde ve eğitimlerinde iletişim sağlanması, seyahat organizasyonunun sağlanması ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

Haklarınız

 • KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
  • • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “Felece Teknoloji Anonim Şirketi SahrayıceditMh. Atatürk Cd. Kaptan Metin İş Merkezi No:51 Kat:3, 34734 Kadıköyistanbul” adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veyainternet sitemizde yayınladığımız “Kişisel Veri Başvuru Formu”nu doldurarak ik@felece.com elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz.Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.
 • Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
 • Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Felece Teknoloji tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

İletişim Bilgileri

 • Şirket Adres Telefon E-Posta
  Felece Teknoloji Anonim Şirketi Sahrayıcedit Mh. Atatürk Cd. Kaptan Metin İş Merkezi No:51 Kat:3, 34734 Kadıköy +90 216 755 00 00 ik@felece.com