FELECE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusunun Kimliği

 • FeleceTeknoloji Anonim Şirketi (bu metinde “Felece Teknoloji” olarak belirtilecektir) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla;
  • • işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
  • • duruma göre bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde;
  • • kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini,
 • kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurt içinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.
 • Bu Aydınlatma Metni’nin amacı size kişisel verilerinizi nasıl ve hangi amaçlarla işleyeceğimizi açıklamaktır. Lütfen bu Aydınlatma Metni’ni dikkatli okuyunuz.

Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 • Felece Teknoloji doğrudan veri sahiplerinden sözlü veya fiziksel olarak kişisel veri toplamaktadır ve bu kişisel verileri işlemektedir. Toplanan ve işlenen kişisel verilerinizin hangileri olduğu ve nasıl toplandıkları ile ilgili tabloya aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 • Kişisel Veri Kategorisi Kişisel Verinin Nerden Elde Edildiği
  Görsel Veri Güvenlik kamerası görüntüleri Kameralar aracılığıyla elde edilmektedir.
  Diğer Misafir Ağı Log Kayıtları Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir
 • Felece Teknoloji,merkez lokasyonun güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenlik kamerasıyla izleme, ziyaretçi giriş çıkışlarının takibine yönelik veri toplamaktadır. Ayrıca, Ziyaretçi Felece Teknoloji internet ağını kullanarak internet hizmeti almak ister ise bu hizmetin izlenirliğini ve güvenliğini takip etmeye ve sağlamaya yönelikte veri toplanmaktadır.
 • Bu veriler KVKK gereğince, dijital ve teknik kanallar ile otomatik yada otomatik olmayan yollarla kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 • Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;
  • • Misafir internet ağının kullanılabilmesi amacıyla,
  • • Giriş ve çıkışların tespiti ve kontrolü amacıyla,
  • • Felece Teknoloji gizlilik ve güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi,
  • • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
  • • Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi,
  • • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi,
  • • KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Kişisel Verilerinizin Yurtiçindeki 3.kişilerle paylaşılması

  • • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla,
  • • Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketleriyle, hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla,
 • Kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

 • Görsel Verileriniz 15 gün boyunca yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Felece Teknoloji tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

Haklarınız

 • KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
  • • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “FeleceTeknoloji Anonim Şirketi Sahrayıcedit Mh. Atatürk Cd. Kaptan Metin İş Merkezi No:51 Kat:3, 34734 Kadıköy İstanbul” adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya internet sitemizde yayınladığımız “Kişisel Veri Başvuru Formu”nu doldurarak ik@felece.comelektronik posta adresimize gönderebilirsiniz.Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.
 • Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
 • Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde FeleceTeknoloji Anonim Şirketi tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

İletişim Bildileri

 • Şirket Adres Telefon E-Posta
  Felece Teknoloji Anonim Şirketi Sahrayıcedit Mh. Atatürk Cd. Kaptan Metin İş Merkezi No:51 Kat:3, 34734 Kadıköy +90 216 755 00 00 ik@felece.com